krishma gloves โรงงานรับผลิตถุงมือ ราคาส่ง
krishma gloves โรงงานรับผลิตถุงมือ ราคาส่ง
krishma gloves โรงงานรับผลิตถุงมือ ราคาส่ง

POLYESTER KNITTED GLOVES / ถุงมือถักโพลีเอสเตอร์

POLYESTER KNITTED GLOVES / ถุงมือถักโพลีเอสเตอร์

Our seamless Polyester gloves provide great comfort and excellent durability, which can be washed and reused. These gloves are used in assembly line and repair work with electronics, handling automotive parts and laboratory work.

ถุงมือโพลีเอสเตอร์ถักแบบไร้ตะเข็บของเรา ให้ความสะดวกและทนทานในการใช้งาน สามารถซักล้างทำความสะอาดและ นำกลับมาใช้งานได้อีก เหมาะสำหรับงานประกอบต่างๆ งานซ่อมแซมอิเล็กทรอนิกส์, งานชิ้นส่วนยานยนต์, งานในห้องปฏิบัติการ

 • KPE-07

  Polyester 7 gauge medium weight

  โพลีเอสเตอร์ เข็ม 7 หนาปานกลาง

  poly knitted gloves ถุงมือถักแบบไร้ตะเข็บ
 • KPE-10

  Polyester 10 gauge light weight

  โพลีเอสเตอร์ เข็ม 10 บาง

  poly knitted gloves ถุงมือถักแบบไร้ตะเข็บ
 • KPE-13

  Polyester 13 gauge light weight

  โพลีเอสเตอร์ เข็ม 13 บาง

  poly knitted gloves ถุงมือถักแบบไร้ตะเข็บ